شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 12:54

فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ ؛ راهکار درمانی مناسب

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ ؛ راهکار درمانی مناسب فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ ؛ راهکار درمانی مناسب

گرفتگی رگ قلب به عنوان شایع ترین بیماری قلبی محسوب می شود که عوارض کوتاه مدت و بلند مدت متعددی را ایجاد می نماید. خوشبختانه درمان های دارویی، جراحی و فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ قلب بسیار کارآمد و سودبخش هستند.

علائم و عوارض گرفتگی رگ قلب

اﮔﺮ ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎی ﻛﺮوﻧﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ی ﻗﻠﺒﺘﺎن از رﺳﻴﺪن ﺧﻮن و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎفی ﻣﺤﺮوم میﻣﺎﻧﺪ و آﺳﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻗﻠﺐ رخ می دﻫﺪ.

اﮔﺮ ﺧﻮن و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎفی ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺘﺎن ﻧﺮﺳﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤکن اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﻣﺸﻜلی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد ، اﻣﺎ وﻗتی ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺘـﺎن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﺜﻼً در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﭘﻠـﻪ و ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ راه رﻓﺘﻦ و دوﻳﺪن، ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎی ﻛﺮوﻧﺮی ﺷﻤﺎ ﻧمی توانند اﻛﺴﻴﮋن و ﺧﻮن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛـﺎفی ﺑـﻪ ﻗﻠـﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ علائم بیماری گرفتگی رگ قلب بروز می کنند که عبارتند از:

– درد قفسه سینه (از گردن تا ناف) و انتشار به دست چپ

– تنگی نفس

– تپش قلب

– احساس ضعف و خستگی

ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎی ﻛﺮوﻧﺮی ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺴﻤتی از ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻗﻠﺐ ﻛﻪ ﺧﻮن و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎفی نداشته است، دﭼﺎر ﻣـﺮگ ﺷﺪه و ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠبی رخ می دﻫﺪ.

آنژیوگرافی در بیماری گرفتگی رگ: یک اقدام تشخیصی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ از “ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﺘﺎن” گاهی پزشک صلاح می داند که ﺗﺴﺖ آﻧﮋﻳـﻮﮔﺮافی ﺻـﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.

در اﻳﻦ روش ﻳﻚ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻣﻮضعی اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ (ﻛﺎتتر) از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺎﻟﻪ ران وارد ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎﻳﺘﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠب ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ، ﺗـﺎ ﺑﻪ سرخرگ روی ﻗﻠﺐ وارد شود، سپس ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎص (ﺣﺎﺟﺐ) ﺗﺰرﻳﻖ می گردد تا ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ شده و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه روی ﻓﻴﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.

آنژیوگرافی فیلم کوتاهی از وضعیت سرخرگ های قلب آماده می کند.

لازم است بدانید که پزشک ممکن است بر اساس معاینات، تست عملکرد قلب (اکو)، نوار قلب و آنژیوگرافی، یکی از گزینه های درمانی از قبیل توصیه های پیشگیرانه، درمان دارویی، جراحی و یا فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ، برای انتخاب درمان شما تصمیم قطعی را بگیرد.

فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ: یک گزینه درمانی

اﻳﻦ روش ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ درﻣﺎن دارویی و ﺟﺮاحی اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﺮای ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه در ﺳﺮﺧﺮگ ﻛﺮوﻧﺮی ﻗﻠﺒﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺠﺮای ﻓﻠﺰی (اﺳﺘﻨﺖ) در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨگی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﺮﺧﺮگ را ﮔﺸﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ براحتی ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ قلب ﺧـﻮن و اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎنی ﻛﻨﺪ.

اﮔـﺮ ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﺑﺎشند، گذاشتن فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ ﻧمیﺗﻮاﻧﺪ درﻣﺎنی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

دوست عزیز، اصلا نگران نباشید، فنر قلب در بیماری گرفتگی رگ یک درمان مناسب و ایمن است و پزشکان با دقت کامل، این روش درمانی را اجرا می کنند فلذا بعد از گذاشتن فنر در رگ قلبتان، به طور کاملا واضح، از علائم آزار دهنده بیماری قلبی رهایی پیدا خواهید کرد.

منبع : مجله اینترنتی دکتردکتر

خواندن 771 دفعه

مطالب مرتبط

درمان انواع بیماری ها با طب سوزنی

·          درمان کمر درد با طب سوزنی تحقیقات و بررسی‌هایی که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ روی تاثیر

تاثیر طب سوزنی در درمان زانو

تاثیر طب سوزنی در درمان زانو زانو درد یک شکایت رایج در میان کودکان و بزرگسالان است. به گفته آک

جایگاه طب سوزنی در جهان

جایگاه طب سوزنی در جهان طب سوزنی از شمال شرق چین سرچشمه گرفته و از طریق مهاجرت پزشکان و محققان

طب سوزنی و سلامت قلب

طب سوزنی و سلامت قلب وقتی صحبت از درمان مکمل می شود، طب سوزنی به عنوان یکی از قدرمندترین طب ها

درمان بیماری های اعصاب با طب سوزنی

درمان بیماری های اعصاب با طب سوزنی بیماری اعصاب به بیماری اطلاق می شود که مربوط به سیستم عصبی ب